Regulamin rezerwacji i wynajmu

 • Każdy, kto dokona rezerwacji, jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Niezaakceptowanie warunków Regulaminu powoduje przerwanie procesu rezerwacji apartamentu.

 

Warunki rezerwacji

 • Rezerwacji można dokonać mailem na adres sebastianmajewski@hotmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 668 003 660
 • Potwierdzenie zarezerwowanego terminu lub informacja o braku miejsc we wskazanym terminie wysyłane jest w ciągu 72 godzin na adres e-mail wskazany przez Rezerwującego.

 

 Warunki płatności

 • Jednostką płatniczą jest złoty (PLN). Płatność w EURO przeliczana jest po kursie kupna Alior Bank z dnia wpłaty. Płatności należy dokonać w formie przelewu na rachunek bankowy prowadzony przez Alior Bank 76 2490 0005 0000 4000 9742 6152
 • W ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji Rezerwujący zobowiązany jest do wpłaty, przelewem na konto bankowe, 50 % kwoty wynajmu zgodnej z zamówieniem i uzgodnioną ceną na podstawie rezerwacji. Pozostała część kwoty wynajmu powinna być zapłacona 10 dni przed datą przyjazdu. Brak wpłaty na 5 dni przed datą przyjazdu, powoduje że rezerwacja zostaje anulowana.
 • Na życzenie wystawiamy rachunek.

 

Rezygnacja z rezerwacji

 • Anulowanie rezerwacji na 30 dni przed planowanym pobytem – zwrot 50 % wpłaconej zaliczki. Poniżej 30 dni przed planowanym pobytem – zaliczka nie jest zwracana.
 • Za niewykorzystany pobyt ( wcześniejszy wyjazd / późniejsze przybycie ) Wynajmujący nie zwraca pieniędzy.

 

 Zmiana rezerwacji

 • W przypadku zmiany wcześniejszej rezerwacji Rezerwujący powinien zgłosić zmianę pisemnie na podany adres mailowy. Zmiany terminu można dokonać nie później niż 20 dni przed przyjazdem.
 • Odpowiedź dotycząca możliwości zmiany przesłana będzie w ciągu 72 godzin.
 • Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć tylko w przypadku istnienia wolnych miejsc.
 • Przekazywane apartamenty są umeblowane, wyposażone i posprzątane. Na osobach, które przyjęły apartament spoczywa obowiązek dbania o powierzone mienie.
 • W godzinach ciszy nocnej osoby przebywające w apartamentach mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości.
 • Osoby wynajmujące apartament nie mogą podnajmować go osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiściły należną za pobyt opłatę.
 • W apartamencie obowiązuje zakaz przebywania zwierząt, chyba że zostanie to wcześniej uzgodnione z Wynajmującym bądź z Zarządcą.
 • W apartamencie obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA TYTONIU.

 

 Przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd

 • Goście oczekiwani są w godzinach od 14:00 do 18:00.
 • Apartament należy opuścić najpóźniej do godziny 12:00.
 • Późniejsze przybycie / wcześniejszy wyjazd jest możliwy po uzgodnieniu telefonicznym i może być powodem dodatkowej opłaty.
 • Protokolarne przekazanie i odbiór apartamentu dokonywane jest przy obecności przedstawiciela Wynajmującego i Najemcy.
 • W apartamentach znajdują się informacje o zasadach obsługi urządzeń i sprzętu znajdujących się w danym obiekcie.
 • W apartamentach znajduje się lista inwentarza, który pozwala Najemcy na kontrolę stanu zastanego.

 

Szkody / skargi

 • Wszelkie szkody, usterki, awarie i uwagi w trakcie pobytu powinny być natychmiast zgłoszone Wynajmującemu.
 • Jeżeli w trakcie pobytu klienta dojdzie z jego winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia apartamentu lub uszkodzenia elementów wykończenia lub umeblowania apartamentu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia od Najemcy pokrycia strat przewyższających wartość wpłaconej kaucji.
 • Gość jest obowiązany do zwrotu wszelkich kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem klucza do apartamentu, który zamieszkuje.
 • Gość zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wyposażenia w chwili odbioru apartamentu oraz bezzwłocznego poinformowania o ewentualnych uszkodzeniach i brakach.
 • Zarządca może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła niniejszy regulamin.

 

 Zerwanie umowy

 • W stosunku do osób zachowujących się niewłaściwie, zakłócających porządek, nieprzestrzegających ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy.
 • W opisie każdego apartamentu podana jest maksymalna ilość miejsc noclegowych. Przekroczenie dopuszczalnej liczby osób powoduje natychmiastowe zerwanie umowy z Najemcą.

 

Ubezpieczenie

 • Cena usług świadczonych przez Wynajmującego nie obejmuje ubezpieczenia. Klienci korzystają z usług na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku Najemcy, kradzież jego bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności. Radzimy przed przyjazdem się ubezpieczyć.
 • Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla położenia Nieruchomości.

 

Dane osobowe

 • Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Wynajmującego. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
 • Rezerwujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

© 2016 Dziwnówek Apartamenty nad morzem Sebastian Majewski +48 668003660, fot.E-PHOTO4U Marcin Lewtak, www.e-photo4u.com, tel +48663375528

Click Me